Mini porady


Zastrzeżenia

Poniższe przykłady zagadnień i „Odpowiedzi Adwokata” prezentowane są jedynie informacyjnie i nie stanowią porad prawnych. Nie można czynić użytku z prezentowanych rozwiązań w swoich sprawach. Każdy przypadek jest inny, wymaga wnikliwego zbadania i dokonania oceny prawnej przez profesjonalistę.

Stan prawny – październik 2022.

1. Rozwód (1)


Klient:

Kilka dni temu Sąd wydał wyrok rozwodowy w mojej sprawie z orzeczeniem winy mojego męża. Wiem, że mój były mąż złożył wniosek o uzasadnienie i zapowiedział mi, że będzie się odwoływał od tego wyroku. Czy jeśli ja się zgadzam z wyrokiem, to mogę już zmienić nazwisko na panieńskie i złożyć wniosek o nowy dowód? 

Odpowiedź Adwokata: 
W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Oznacza to, że musi Pani poczekać na uprawomocnienie się wyroku rozwodowego. Jeśli Pani mąż, złożył wniosek o uzasadnienie wyroku i zrobił to w terminie, a Sąd jest na etapie sporządzania pisemnego uzasadnienia wyroku, to wyrok nie jest jeszcze prawomocny, wobec czego nie jest Pani nadal rozwiedziona.

2. Stwierdzenie praw do spadku (1)


Klient:

Jestem jedynym spadkobiercą po moim ojcu. Co zrobić, aby jak najszybciej móc dysponować majątkiem, który nie jest obciążony długami? 

Odpowiedź Adwokata: 

Przede wszystkim należy upewnić się, że spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu, ani że nie ma innych spadkobierców ustawowych. W razie braku innych spadkobierców i pewności co do braku długów, należy umówić spotkanie u dowolnego notariusza i przystąpić do procedury stwierdzenia praw do spadku, bądź też wystąpić w tym celu do sądu. Warto pamiętać, że w zależności od sposobu przyjęcia spadku należy podjąć dodatkowe czynności ograniczające odpowiedzialność za ewentualne obciążenie spadku długami.

3. Kontakty z dziećmi (1)


Klient:

Mam z partnerką dwoje dzieci. Zdecydowaliśmy się rozstać, ale pozostaje do ustalenia jak uregulować opiekę nad dziećmi. Chciałbym, aby to była opieka naprzemienna, ale nie umiemy się w tym porozumieć, to znaczy matka moich dzieci chce jeszcze alimenty na dzieci. Jak to uregulować? Czy musimy iść do Sądu?

Odpowiedź Adwokata: 

Przyjmuje się, że idealnym rozwiązaniem dla Państwa oraz dzieci byłoby, gdyby Pan i była partnerka zgodnie zawarli między sobą tzw. porozumienie wychowawcze. We wspomnianym porozumieniu wychowawczym należałoby uregulować sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywanie kontaktów z dziećmi, a także ewentualne alimenty oraz podział pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem i wychowaniem dzieci. W zawarciu porozumienia i wynegocjowaniu poszczególnych kwestii może pomóc Panu adwokat. Niemniej jednak, jeśli nie uda się Państwu porozumieć, być może będzie potrzeba uregulowania kwestii dotyczących dzieci w Sądzie. Proszę się jednak nie obawiać, Sądy doskonale zdają sobie sprawę, że udział ojca w wychowaniu dzieci jest niezwykle istotny. Należy dobrze przygotować dokumentację oraz precyzyjnie sformułować wnioski.

4. Zabezpieczenie spadku (1)


Klient: 

Na stałe mieszkam w Szwecji. Jestem jednym ze spadkobierców domu położonego na wsi. Pozostali spadkobiercy nie interesują się spadkiem, mieszkają w odległych od tego domu miejscowościach a ja nie mam z nimi kontaktu. Wiem, że w domu mogą znajdować się wartościowe przedmioty oraz być może testament. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Mogę przyjechać do Warszawy na jeden dzień, aby załatwić niezbędne formalności. 

Odpowiedź Adwokata: 

W razie uprawdopodobnienia, że z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie spadku, np. przez jego uszkodzenie lub nieusprawiedliwione rozporządzenie, można żądać zabezpieczenia spadku. Należy w takiej sytuacji niezwłocznie podjąć czynności zmierzające do zabezpieczenia poprzez złożenie stosownego wniosku.

5. Alimenty (1)

Klient: 

Dzień dobry, ojciec wyrzucił mnie z domu, a nie mam żadnych pieniędzy na życie. Mam 19 lat i chodzę do szkoły policealnej. Nie chcę rzucać szkoły i szukam pracy, która umożliwi mi kontynuowanie nauki. Na razie bez rezultatu. Rodzice nie dają mi żadnych pieniędzy. Czy mogę ich jakoś zmusić, żeby dawali mi pieniądze?  

Odpowiedź Adwokata: 

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Biorąc pod uwagę, że nie jest Pan jeszcze osobą samodzielną finansowo i uczy się Pan w szkole, to zasadnym jest jak najszybsze złożenie w Sądzie pozwu o alimenty. Warto rozważyć także złożenie wraz z pozwem wniosku o zabezpieczenie alimentów. Sąd powinien taki wniosek o zabezpieczenie rozpatrzyć w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu. W razie pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku o zabezpieczenie alimentów, rodzice będą zobowiązani płacić Panu alimenty przez czas trwania całego postępowania sądowego, aż do wydania wyroku.

6. Dział Spadku (1)

Klient: 

Dysponuję prawomocnym „stwierdzeniem nabycia spadku”. Łącznie jest pięciu spadkobierców, którzy odziedziczyli mieszkanie w centrum miasta. Czterech z nich znalazło wspólnie kupca i chcą sprzedać nieruchomość. Piąty spadkobierca sprzeciwia się sprzedaży i deklaruje chęć przejęcia nieruchomości. Czy można dokonać sprzedaży mieszkania a piątemu spadkobiercy wypłacić jego część? 

Odpowiedź Adwokata: 

W razie braku zgody wszystkich spadkobierców na sprzedaż nieruchomości konieczne jest dokonanie działu spadku. W toku postępowania o dział spadku sąd ustali jego skład i wartość oraz dokona rozliczeń z nim związanych. W zależności od zajętych przez strony postępowania stanowisk, sąd rozporządzi mieszkaniem. Ostatecznie zniesiona zostanie wspólność majątku spadkowego i każdy ze spadkobierców otrzyma konkretną jego część, np. udział, spłatę, własność lub współwłasność. W toku spawy zawsze jest także szansa na zawarcie ugody i dokonanie planowanej sprzedaży po osiągnięciu porozumienia.


ZAPRASZAMY DO KANCELARII!